Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO"

 


I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Валерия Карло Дизайн" ЕООД, гр. Варна, бул."Владислав Варненчик" 281, наричано по-долу за краткост ПРОИЗВОДИТЕЛ, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин www.valeriacarlo.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO”" .

 


ІІ. ДАННИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на Доставчика: „Валерия Карло Дизайн“ ЕООД.
Седалище и адрес на управление: гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" 281.
Адрес за упражняване на дейността: гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" 281.
Данни за кореспонденция: гр.Варна, бул."Владислав Варненчик" 281. 
Вписване в публични регистри: ЕИК 203613682.
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………………..

 

Надзорни органи:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG - .

 


III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO"
Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.valeriacarlo.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" артикули, включително следното:
 - Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 - Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" чрез интерфейса на страницата му, достъпна в Интернет;
 - Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO";
 - Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO", съгласно поддържаните начини за разплащане.
 - Да получават информация за нови артикули, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO";
 - Да преглеждат артикулите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 - Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" в Интернет;
 - Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Производителя, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 


Чл. 4. Производителят доставя артикулите и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 


Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на артикулите, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Производителят се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса артикули.

(3) Потребителите заплащат на Производителя възнаграждение за заявените чрез интерфейса артикули, съгласно условията, определени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, посочена от Производителя на адреса му в Интернет.
(4) Производителят доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Производителя на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.  

 


Чл. 6. (1) Потребителят и Производителят се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 


IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO"
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Производителя.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Производителят потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Производителя възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни и своевременно да ги актуализира в случай на промяна.
(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO", Потребителят се задължава да извърши регистрация посредством неговия интерфейс. Производителят не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Потребителят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) При извършване на покупка без регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO", настоящите общи условия се считат за приети от Потребителите чрез изрично волеизявление посредством съответната функционалност на сайта.

 


Чл. 8. (1) Електронният адрес (e-mail), предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ електронен адрес (e-mail), използван за обмен на изявления между Потребителя и Производителя, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Поребителят има право да променя своя Основен  електронен адрес за контакт.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния електронен адрес за контакт, Производителя изпраща на посочения от Потрбителя нов Основен електронен адрес искане за потвърждение на промяната .
(3) Промяната на Основния електронен адрес за контакт се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение изпратено от Производителя.
(4) Производителя информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен електронен адрес за контакт преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Производителят не носи отговорност пред Поребителя за неправомерна промяна на Основния електронен адрес за контакт.
(6) Производителят може да изисква от Потребителя използването на Основния електронен адрес за контакт в специфични случаи.

 


V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Производителя, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите артикули в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".

(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Производителя и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".
(4) Страна по договора с Производителя е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния му профил. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Производителя.
(5) Производителят включва в интерфейса на страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Потребителя при Производителя или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Производителя. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Потребителят чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Производителя изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Производителят доставя стоките на посочения от Потребителите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неверни или заблуждаващи.

 


Чл. 10. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Производителя по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и предоставяне на необходимите данни или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за заплащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Потребителите могат да сключват договора за покупко-продажба с Производителя и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

 


VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Потребителите, определяни като такива по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година, и според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".

 


Чл. 12. (1) Основните характеристики на артикулите, предлагани от Производителя са определени в профила на всеки артикул на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Производителя в профила на всяка стока находящ се в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO".
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Потербителите в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Производителя;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Производителя.
(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Производителя преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Производителят задължително посочва условията за доставка на отделните артикули в сайта си.
(7) Производителят посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея артикули.
(8) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" или чрез електронна поща.

 


Чл. 13. Потребителят се съгласява, че Производителят има право да приема авансово плащане за сключените договори за покупко-продажба на артикули и тяхната доставка.

 


Чл. 14. (1) Потребителят има право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба и да върне заявените артикули в срок от 14 календарни дни, считано от датата на приемане на стоката. За запазване на добрите търговски практики и гарантирането на всички привилегии на Потребителя е препоръчително правото на отказ да бъде упражнено в рамките на 3 календарни дни, считано от датата на приемане на стоката. За упражняване правото на отказ Потребителите могат да използват всякаква форма на недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител, включително следния образец:

 

До "Валерия Карло Дизайн" ЕООД
гр."Варна, бул."Владислав Варненчик" 281
 
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:
артикулен номер: .........................................................
описание с думи: .........................................................
поръчано на (дата) ......................................................
получено на (дата) ......................................................
име на потребителя: ....................................................
адрес на потребителя: .................................................
подпис на потребителя:* ..............................................
*само в случай, че настоящият формуляр е на хартия
дата: ..........................................................................


(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания: това са артикулите, които Потребителят е заявил по своите индивидуални мерки като чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" е посочил в полето "РАЗМЕР" опцията "made-to-measure", както и артикулите, които чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" е заявил в размер, за който е отбелязано, че се изработва само по поръчка. Не подлежат на връщане също и артикулите, които се изработват във вариант различен от оригиналния дизайн, посочен на прилежащата снимка, т.е. когато чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" в полето "ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ" клиентът е посочил опция различна от "без промяна";
2. за артикули, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
3. за запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им;


(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ Производителят възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка. Производителят възстановява сумите до 7 работни дни след като е получил обратно закупената от Потребителя стока предмет на договора и единствено и само тогава когато върху стоката не са нанесени щети от Потребителя, стоката е в оригиналната си опаковка или кутия, чиято цялост е запазена и всички етикети и маркировки по стоката са непокътнати. Производителят възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените артикули са за сметка на Потребителя. Производителят няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана електронния магазин.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Производителя стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

 

Чл. 15. (1) Потребителят има право да замени поръчаната от него стока за избрана от него друга стока предлагана от Производителя в срок 14 дни, считано от датата на приемане на пратката. роизводителят се задължава да възстанови на Потребителя сумата по разликата в цената когато новоизбраната стока е с по-ниска цена от първоначално заплатената или да му предостави начин за доплащане в случаите, когато новоизбраната стока е с по-висока цена от първоначално заплатената. За запазване на добрите търговски практики и гарантирането на всички привилегии на Потребителя е препоръчително той да уведоми Доставчика в рамките на 3 календарни дни, считано от датата на приемане на стоката, относно своето желание да упражни правото си на замяна. Потребителите могат да заявят своето желание за замяна на телефонния номер посочен на интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" или да използват всякаква форма на недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител (e-mail, уведомително писмо и др.).


(2) Правото на замяна по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания: това са артикулите, които Потребителят е заявил по своите индивидуални мерки като чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" е посочил в полето "РАЗМЕР" опцията "made-to-measure", както и артикулите, които чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" е заявил в размер, за който е отбелязано, че се изработва само по поръчка. Не подлежат на връщане също и артикулите, които се изработват във вариант различен от оригиналния дизайн, посочен на прилежащата снимка, т.е. когато чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" в полето "ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ" клиентът е посочил опция различна от "без промяна";
2. за доставка на артикули, които поради своето естество могат да влошат качеството си;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им;


(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на замяна по ал. (1) и цената на новоизбрания артикул е по-ниска от първоначално заплатената, Производителят възстановява на Потребителя сумата по разликата в цената до 7 работни дни след като е получил обратно първоначално закупената от Потребителя стока предмет на замяната и единствено и само тогава когато върху стоката не са нанесени щети от Потребителя, стоката е в оригиналната си опаковка или кутия, чиято цялост е запазена и всички етикети и маркировки по стоката са непокътнати. Производителят възстановява сумата по разликата в цената , като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.
(4) При упражняване на правото на замяна, от Производителя се поемат разходите за връщане на артикулите, предмет на замяна, и разходите по доставката на новоизбраните артикули, тогава и само тогава когато адресът за доставка посочен от Потребителя е в границите на република България и когато доставката се извършва от изрично одобрена куриерска фирма. Когато адресът за доставка посочен от Потребителя е извън границите на република България, разходите за връщане на артикулите предмет на замяна, се поемат от Потребителя, а разходите по доставката на новоизбраните артикули се поемат от Производителя.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Производителя стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

 

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право да се възползва от корекция на получени артикули без да заплаща каквито и да било допълнителни такси за услугата. Производителят се задължава да удовлетвори желанието за корекция от страна на Потребителя, когато изискванията са технически възможни за изпълнение и в разумни граници и когато корекцията не променя дизайна на изработения модел и не добавя допълнителни елементи. Когато Потребителят желае да бъде извършена значителна промяна в дизайна на изработеният за него артикул или да бъдат добавени други елементи и декорации, Производителят може да изиска допълнително заплащане според изчислените материали и труд, за което да уведоми Потребителя посредством оферта на траен носител. 

(2) Потребителят може да се възползва от правото си на корекция и за артикули, които вече е ползвал и върху които непредумишлено е нанесъл щети. Производителят се задължава, без да налага допълнителни такси, да отстрани нанесените от Потребителя повреди, когато това е технически възможно и в разумни граници.

(3) Правото на корекция е общовалидно за всички артикули закупени от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и може да бъде упражнено винаги, независимо от датата на заявяване и получаване на стоката, независимо дали артикулите са употребявани или нови и независимо от тяхното състояние. Потребителите могат да заявят артикулите за корекция на телефонния номер посочен на интерфейса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" или да използват всякаква форма на недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител (e-mail, уведомително писмо и др.).

(4) При упражняване на правото на крекция, всички транспортни разходи за доставянето на артикулите до ателието на Производителя и за връщането им обратно до Потребителя се поемат от Производителя, тогава и само тогава когато куриерските услуги се извършват в границите на република България и от изрично одобрена куриерска фирма. Поемането на таксите по доставки извън границите на република България подлежи на допълнителна договорка между страните.

 


Чл. 17. (1) Срокът за доставка на артикулите в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" е от 3 до 10 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката до Производителя чрез сайта на електронния магазин. Производителят е длъжен в рамките на 24 часа след получаване на заявката да уведоми Потребителя за точния срок на доставка на конкретния артикул и да се съобрази с желаният от Потребителя срок когато това е възможно.

(2) Ако Производителя не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните артикули, материали или поради технически причини засягащи производствената му база, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 


Чл. 18. (1) Производителят предава артикулите на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на Потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Производителят удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Производителят се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 19. Производителят доставя и предава артикулите на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

 


Чл. 20. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Производителя и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Производителя.

 


VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 21. (1) Производителят предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Производителят ще изпрати данните само на Основния електронен адрес за контакт, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията или след съответната му промяна съгласно Чл. 8.
(3) Производителят приема и обявява на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" Политика за защита на личните данни.
(4) Потребителите се съгласяват, че Производителят има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" и за изпълнението на настоящия договор.

 


Чл. 22. (1) Във всеки момент, Производителят има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Производителят има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 


IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Производителя, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители, които имат регистрация.

(2) Производителят и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Производителя и ако Потребителят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Производителя, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на Основния електронен адрес по смисъла на Чл. 8. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

 


Чл. 24. Производителят публикува тези общи условия на адреса в Интернет на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO" заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 


X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Производителя се прекратяват в следните случаи:
 - При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 - По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 - Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 - При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 - При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 - В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН "VALERIA CARLO". В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 - В случай на упражняване на право на отказ по смисъла на чл. 14 от настоящия договор и съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на посочения съгласно чл. 14 артикул, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 


XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 


Чл. 27. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 


Чл. 28. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.